Nyheder

Kommentar til Banedanmarks opsigelse af kontrakt på Østfyn

23 05 2016

Banedanmark har dags dato opsagt kontrakten på det igangværende sporarbejde på Østfyn med Strukton Rail A/S. Strukton Rail A/S er hovedentreprenør overfor Banedanmark mens arbejdet på projektet udføres af konsortiet Strukton-Arkil I/S, et joint-venture samarbejde mellem sporentreprenøren Strukton Rail A/S og anlægsentreprenøren Arkil A/S. Den samlede kontraktsum på projektet udgør 265 mio. kr.

image_news_2016-05-23 

En ikke uvæsentlig del af kontraktarbejdet blev udført i meget komprimerede forløb i Kr. Himmelfartsferien og i Pinsen, hvor arbejdet blev ramt af forsinkelser på grund af en lang række uforudsete forhold af forskellig karakter.

Banedanmark begrunder opsigelsen med, at Strukton Rail ikke har levet op til sine kontraktlige forpligtelser, og lægger således ansvaret for forsinkelserne over på entreprenøren. Strukton Rail og konsortiet Strukton-Arkil I/S anfægter, at forsinkelserne i hovedsagen skyldes entreprenørens forhold, alene med henvisning til de mange ændrede forhold arbejdet har måttet udføres under, ligesom konsortiet under planlægningen sammen med Banedanmark gentagne gange har påpeget, at der var stor risiko for at løbe ind i forsinkelser på projektet på grund af de komprimerede tidsplaner.

Strukton Rail A/S er forundrede over Banedanmarks beslutning om ophævelse frem for en samarbejdsorienteret løsning, men tager dette til efterretning, og igangsætter nu arbejdet med at opgøre de økonomiske konsekvenser heraf.

Jens Chr Jensen, Adm. direktør